Saps què…?

Correcte Control Integrat de Plagues

Pl

El batallar organitzadament és una característica tant sols de tres espècies d’éssers vius: Els humans, els corbs i…….les formigues!!

SAPS QUÈ……UN CORRECTE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES POT EVITAR PROBLEMES I DESPESES EXTRES AL VOSTRE ESTABLIMENT.
 
Tots hem pensat alguna vegada per on reduir costos a la nostra empresa, per exemple, comparant d’altres ofertes d’empreses de serveis o fins i tot prescindint d’algun d’aquest serveis. En el cas del Control de Plagues, és important tenir una informació clara i fidedigna per poder escollir l’opció adient, que ens permeti mantenir el nostre establiment lliure d’animals indesitjables i evitar problemes greus en estructures, productes, etc…que poden comportar despeses importants i donar una imatge deteriorada del nostre establiment.
 
EN QUÈ CONSISTEIX EL CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES?
 
Podem dir que és un sistema pro-actiu que consisteix en integrar una sèrie de mètodes i recursos complementaris per avançar-se a la incidència de l’impacte de les plagues i per reduir/eliminar l’ús de plaguicides o mètodes d’aplicació agressius minimitzant l’impacte al medi ambient. A la pràctica es tradueix en:
 

1- Diagnosi de les instal·lacions per part del tècnic Qualificat i identificació dels sectors de risc. Gràcies a la inspecció visual i a la informació aportada pel personal de l’establiment es tenen dades de possibles zones d’ingrés, possibles zones de nius, fonts de contaminació, plagues presents o incidència d’aquestes en el passat, etc. A partit d’aquí es planifiquen les accions a dur a terme i es descriuen al Pla de Control de Plagues.
 
2- Manteniment e Higiene Integral. És important mantenir les infraestructures en bon estat i realitzar revisions periòdiques per evitar estructures deteriorades que puguin ser punts d’entrada o caus de plagues o material desprotegit susceptible de ser rossegat o malmès per animals indesitjables. D’altra banda, l’ordre, neteja i desinfecció acurada i programada minimitzen els focus de contaminació. També la classificació adequada dels residus, manteniment i neteja dels contenidors i la freqüència de recollida.
 
3- Monitoratge de les zones establertes realitzant un registre de presència/absència i de l’evolució de la plaga en zones crítiques. Dóna informació de les zones on poden ser necessàries accions mitjançant mètodes físics, mecànics o químics per evitar la proliferació.
 
4- Accions amb mètodes físics o mecànics. Prioritzar aquestes accions sempre que el tipus de plaga i el grau d’incidència ho permetin. Barreres físiques com per exemple teles mosquiteres, reixetes de ventilació, faldons sota les portes. Trampes mecàniques per rosegadors, insectocutors homologats per voladors, etc.
 
5- Accions amb mètodes químics. S’utilitzen en els casos en els que amb els mètodes anteriors no es redueix la incidència de la plaga a un llindar acceptable, per a determinades plagues, com a complement dels altres mètodes a zones molt crítiques i segons el criteri de cada empresa especialitzada. D’aquesta manera tant sols es tracta la zona afectada amb accions molt focalitzades, productes i dosi específics i mètodes d’aplicació adients.
En aquest cas, la primera opció són plaguicides sense termini de seguretat, especialment per zones interiors dels establiments.
Tant sols es recomana utilitzar plaguicides amb termini de seguretat si tots els mètodes anteriors han fracassat o a perímetres exteriors molt extensos d’edificis. Sempre respectant totes les mesures i el termini de seguretat recomanats per l’empresa aplicadora.

 

És important que l’empresa de Control tingui Tècnics ben qualificats i amb experiència per poder prendre, en cada cas, la decisió adequada i més respectuosa amb el medi ambient, amb la salut de les persones i amb el tipus d’establiment.
 
En el cas d’establiments alimentaris per garantir la innocuïtat dels aliments, el Control Integrat de Plagues és un Prerequisit fonamental per la implantació del sistema APPCC segons estableix la normativa vigent.
 
QUI SÓN ELS RESPONSABLES DE DUR A TERME EL CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES CORRECTAMENT?
 

a) L’empresa de Control de Plagues. Ha de ser una empresa acreditada amb nº ROESP. És la responsable de realitzar les visites amb la periodicitat establerta i les reclamacions sobre les plagues contractades i assessorar en tot moment al personal de l’establiment per mantenir les plagues controlades. Els productes utilitzats per les aplicacions, han d’estar registrats per a usos plaguicides i les fitxes tècniques dels productes han d’estar disponibles.

 
Documentació que ha d’entregar l’empresa a l’establiment:
 

– Contracte: Document signat per ambdues parts on es descrigui breument els serveis a realitzar, especificant plagues a tractar, periodicitat de visites i si inclou reclamacions, preu i condicions o clàusules del contracte (Important llegir-les!)
 
– Pla de Control de Plagues: Document descriptiu de les accions preventives i actives que es duen a terme a l’establiment especificant la següent informació: Nom de la plaga a controlar, les zones de monitoratge i aplicació, producte, dosi i mètode d’aplicació utilitzats, periodicitat de les accions.
S’adjuntarà també el següent: Full de Seguretat dels productes utilitzats, Fotocòpia del Registre d’Empreses Plaguicides, Acreditacions o carnets de tècnics qualificats i aplicadors de l’empresa,
 
– Full de treball: Registre a entregar a l’establiment al final de cada visita amb la informació mínima següent: Nom establiment; Nom empresa contractada i nº ROESP; data visita; durada visita; zones on s’ha realitzat control o aplicació; productes utilitzats; dosi; mètode d’aplicació; termini de seguretat del producte (si en te) així com recomanacions de seguretat pel personal i infraestructures; accions correctores realitzades i accions preventives a dur a terme; signatura i data carnet dels aplicadors; Telèfon i dades de contacte empresa contractada.
 
b)- L’establiment
 
– Donar una informació real i el més acurada possible de les incidències de plagues al seu establiment tant en el present com al passat, per facilitar la tasca del tècnic al planificar les accions futures.
 
– Mantenir les infraestructures de l’establiment en correcte estat de manteniment, ordre i neteja per minimitzar punts d’entrada, fonts d’aliment, focus de contaminació etc. I reforçar les accions de l’empresa de Control de Plagues.
 
No aplicar cap producte plaguicida d’ús domèstic sense consultar amb els tècnics ja que poden inhibir o minimitzar l’efecte de les accions dutes a terme pels aplicadors de l’empresa contractada.
 
– Seguir les recomanacions de seguretat i les accions preventives recomanades per l’empresa de Control de Plagues.

 

ALTIMIR SGG AMBIENTAL COM ASSESSOR EN EL CONTROL DE PLAGUES DEL VOSTRE ESTABLIMENT
 
Altimir ofereix als seus clients, els coneixements i experiència del personal del departament de Control de Plagues per a tot tipus d’actuacions, ja siguin controls i aplicacions de desratització i desinsectació habituals (rosegadors, paneroles, formigues, voladors click for more..) com actuacions més específiques vers altres plagues (aus, arnes farina, arnes roba, insectes de la fusta, puces, xinxes dels llits….).
 
Prèviament a qualsevol actuació, es realitza una inspecció de diagnosi a l’establiment per part del tècnic per planificar les visites posteriors. Tota aquesta informació es descriu en un document específic per a cada establiment que s’entrega al client.
 
S’actua sempre amb la filosofia de minimitzar l’impacte amb el medi ambient i en la salut de les persones, evitant en la mesura del possible els tractaments químics i mètodes d’aplicació agressius.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies